Salgsbetingelser Bedrift

BETALING
Betaling skjer med kort direkte på siden eller mot faktura.
Ved kjøp med kort debiteres din konto ved bestillingstilfellet.
Ved fakturakjøp skal betalingen være oss i hende senest 15 dager fra fakturadato.
Ved forsinket betaling tas en påminnelseavgift og forsinkelsesrente på 8,5 prosent ut.
Sedvanlig kredittkontroll foretas før levering.

LEVERING
Produktene leveres direkte til den angitte leveringsadressen i Norge.
Varer bestilt før kl 10.00 forlater lageret samme dag.
Kjøperen har ansvaret for at leverings- og faktureringsopplysningene formidles til Gantic Webshop ved endringer.

MANGLER
Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Virksomheten eller forhold på hans side, har Gantic Webshop ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Komplett Bedrift foretar retting eller omlevering, kan ikke Virksomheten gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

REKLAMASJONER
Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er i overenstemmelse med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik skriftlig til Selger.

Dersom du ved mottak av varene ser at de har ytre skader på emballasje etc., må dette anmerkes på fraktbrev/utleveringsseddel før sjåføren forlater stedet. Sjåføren har plikt til å vente til dette har skjedd. Kopi av fraktbrev/utleveringsseddel med anmerkning om skade på varene må medfølge skjema for reklamasjon og retur. Reklamasjonen må skje straks og senest innen 8 virkedager fra mottakelsen av varen.

Reklamasjon – garanti fra produsent:
Dersom Varen leveres med garanti fra produsenten av Varen, bortfaller enhver reklamasjonsrett for Kjøper vis-a-vis Selger senest samtidig som produsentens garanti utløper. Kjøper er selv ansvarlig for å overholde reklamasjonstid vis-a-vis produsent.

ERSTATNINGSANSVAR
Gantic Webshop fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Gantic Webshop forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

FORBEHOLD
Vi reserverer oss mot eventuelle feilaktigheter på nettstedet, utgående artikler og utsolgte varer.